Kate Skavish

Kate Skavish

Co-founder and CVO
Wave.Video